آنزيم هاي مورد مصرف در صنايع غذايي – ويژگيها وروشهاي آزمون

sanaie 300x170 آنزيم هاي مورد مصرف در صنايع غذايي   ويژگيها وروشهاي آزمون

آنزيم هاي مورد مصرف در صنايع غذايي – ويژگيها وروشهاي آزمون

– روشهاي آزمون

توجه – در انجام آزمايشها بايد از مواد شيميائي خالص ، همچنين آب مقطر يا آب با خلوص معادل آب مقطر استفاده شود. -1-7اندازه گيري فعاليت آنزيميطبق استانداردهاي مربوطه هر يك از آنزيم ها انجام شود. 5 -2-7اندازه گيري فلزات سنگين بر حسب سرب

توجه – در انجام آزمايشها بايد از مواد شيميائي خالص ، همچنين آب مقطر يا آب با خلوص معادل آب مقطر استفاده شود.

اندازه گيري فعاليت آنزيمي

ااندازه گيري فلزات سنگين بر حسب سرب

مواد لازم :

محلول ذخيره نيترات سرب

محلول استاندارد سرب

محلول آمونياك

-هيدروكلريك اسيد ( 1به 2)

سولفوريك اسيد غليظ

استيك اسيد رقيق

هيدروژن سولفيد

كاغذ ليتموس

دستور كار:

اندازه گيري ارسنيك

ارسنيك را بر طبق استاندارد شماره «2836» ايران

اندازه گيري سرب

اسيد سولفوريك غليظ

هيدروژن پراكسيد

محلول آمونياكي سيانايد:

محلول آمونياك غليظ

محلول آمونيوم سيترات

معرف فنل رد (فنل سولفونفتالئين )

-محلول ذخيره نيترات سرب :

محلول استاندارد سرب

محلول استخراج دي تيزون

 

-محلول هيدروكسيل آمين هيدروكلرايد

 

محلول پتاسيم سيانايد

محلول تيمول بلو

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

[vip-members]http://youbank.ir/wp-content/uploads/2014/04/m9.rar [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.