فن آوري نوين خشك كردن

sanaie1 فن آوري نوين خشك كردن

دربسياري از فرايندها خشك كردن يك كار سخت و مهم است . يك بررسي پژوهشي نشان داد كه در سال 1985 در آمريكا 4/2 كواد , افزون بر 20 كواد نيرو براي خشك كردن مصرف شده است . پس حتي درصد كوچكي صرفه جويي در مصرف انرژي بهبود قابل توجهي را در كارايي انرژي ايجاد مي كند . افزون بر اين ديگر كيفيت نهايي محصول غذايي به شدت تحت تأثير روش و راهكار خشك كردن قرار دارد.

در بخشهاي بعد اين فصل روشهاي جديد خشك كردن و كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني و متراكم مكانيكي مجدد بخار در فرايند خشك كردن آورده شده است .

1-4 خشك كردن با كهموج (ميكروويو)

2-4 : اتيل اولئات :

3-4 خشك كردن صوتي :

4-4 خشك كردن با پرتو زير قرمز

5-4 آب زدايي به روش ميدان الكتريكي و مغناطيسي

6-4 بخار داغ :

7-4 آب گيرنده ها (نم گيرها)

9-4. تركيدن پفكي

10-4. خشك كردن كف پوشي :

11-4. استخراج با سيال هاي فوق بحراني و كاربرد آن در خشك كردن :

1- استخراج :

2- كاربرد سيال فوق بحراني براي خشك كردن مواد غذايي :

3- افزوني :

1- امكان پذيري :

12-4 . پرداذش اقتصادي باز فشرده سازي مكانيكي بخار براي يك خشك كن استوانه اي :

كاربرد هاي خشك كردن                                           5 

1-5 خشك كردن افشانه اي

2-1-5 فراورده هاي شير :

3-1-5 قهوه فوري :

4-1-5 چاي فوري

5-1-5. فراورده هاي خشك شدن تخم مرغ :

6-1-5 : خشك كردن افشانه اي آنزيم ها :

7-1-7 ريز اندامواره ها(ميكروارگانيسم ها ) و مخمرها :

7-1-5 خشك كردن افشانه اي پروتئين ها ي آب پنير :

2-5 : آبزدايي تراوشي و فن آوري مهارسازي :

1-2-5 ميوه ها :

2-2-5 سبزي ها :

3-2-5 فراورده هاي گوشت و ماهي :

4-2-5 غذاهاي با رطوبت متوسط:

5-2-5 بازآب پوشي فراورده هاي خشك شده به شيوه تراوشي :

6-2-5 نتيجه گيري :

3-5. بسته بندي مواد غذايي خشك شده :

آسيب مكانيكي :

ويژگي هاي تراوايي :

پيش بيني هاي شيميايي و زيست شيميايي :

پيش بيني هاي ميكروبي و بيولوژيكي :

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.