مجموعه مقالات کشاورزی پایدار

کشاورزی مجموعه مقالات کشاورزی پایدار

کشاورزی پایدار

امروزه با افزايش توليد كشاورزي به جهت رفع نيازمندي هاي رو به رشد جمعيت در حال گسترش ، نگراني در مورد آينده تامين غذا براي مردم مطرح گرديده است . آلودگي هاي آب ، خاك ، هوا و فرسايش خاك ، مقاومت آفات به سموم و گسترش كود شيميايي سبب گرديده تا به جهت حفظ منابع به گذشته و كشت هاي صنعتي برگرديم …

چكيده

امروزه با افزايش توليد كشاورزي به جهت رفع نيازمندي هاي رو به رشد جمعيت در حال گسترش ، نگراني در مورد آينده تامين غذا براي مردم مطرح گرديده است . آلودگي هاي آب ، خاك ، هوا و فرسايش خاك ، مقاومت آفات به سموم و گسترش كود شيميايي سبب گرديده تا به جهت حفظ منابع به گذشته و كشت هاي صنعتي برگرديم . زراعتي كه به هر صورت در عين پايين بودن بازده سلامتي آتي بشر را تضمين مي كند . در اين جا درصدد هستيم تا با اشاره به شيوه هايي نظير دام- مرتع ، جنگل زراعي ، مبارزه بيولوژيك و استفاده از گياهان تراريخته به جهت حفظ شرايط اكولوژيكي زمين گام هاي مثبتي را براي بهبود وضعيت كره خاكي برداريم .

از طرفي در بخش انتهايي درصدد هستيم تا نقش پايداري كشاورزي را در روستا ها كه بخش مولد جامعه بوده و بالاترين ارتباط را با زراعت دارند مطرح كرده و بررسي نماييم .

مقدمه:

كشاورزي ارگانيك

جنگل – زراعي

تلفيق دام و گياه

مالچ

كنترل علف هاي هرز

الف-گياهان رقيب

ب-گياهان اللوپاتيك

كنترل بيولوژيك

زراعت همگام با پايداري

چند كشتي

شخم

الف-شخم حداقل

ب-شخم صفر

تناوب

اصول سنتي كه تناوب بر آن حاكم است .

از نظر پايداري تناوب داراي خصوصيات زير است :

نقش كشاورزي پايدار در مناطق روستايي

نتيجه گيري

مراجع به كار رفته

1-كوچكي ، عوض – محمد حسيني – ابوالحسن هاشمي – كشاورزي پايدار – انتشارات جهاد دانشگاهي

2-عليزاده ، امين – عوض كوچكي- اصول زراعت در مناطق خشك – انتشارات آستان قدس رضوي

3-كوچكي ، مجيد – مهدي نصيري محلاتي – اكولوژي گياهان زراعي – جهاد دانشگاهي مشهد

4-كوپاهي ، مجيد – توسعه كشاورزي – تحقيق آموزش و ترويج كشاورزي

5-خواجه پور ، محمد رضا – اصول و مباني زراعت – انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد

6-ان پرتي، جولز – بازآفريني كشاورزي – انتشارات روستا و توسعه

 

 

—————————————————————–

 

 

كشاورزی پایدار

معضل عمده كشاورزی امروز آن است كه چگونه می توان به تولید پایدار در محصولات كشاورزی و دامی رسید. برای این كار لازم است تا در زمینه تولید غذا یك رویكرد بوم شناختی در پیش گرفته شود. تا چندی پیش مردم كشورهای توسعه یافته گمان می كردند كه قحطی چیزی است مربوط به گذشته اما امروز معلوم شده كه قحطی یك مسئله جهانی است و تا مدت ها در آینده نیز چنین خواهد بود. علت این امر تا حدودی زیست محیطی است از آن جا كه كشاورزی موجب آثار زیست محیطی عمده می شود تغییرات انجام شده در تولید و ذخایر آن، آثار زیست محیطی عمده ای در بردارد.

مسئله قحطی برزیل، آفریقا و جاهای دیگر، بسیاری از مسایل زیست محیطی مرتبط با غذا را روشن می كند.چهار جنبه از ارتباط بین ذخایر جهانی غذا و محیط زیست را می توان برشمرد.اول آن كه مشكل جدید غذایی بشر نتیجه افزایش شدید جمعیت است كه از منابع غذایی و سیستم توزیع ناكافی محلی پیشی می گیرد.دوم آن كه تولید غذا در گرو محیط زیست است. وقتی خشكسالی یا كمبود منابع ضروری پیش آید تولید غذا كاهش می یابد. به علت نوسانات محیطی، سال های خوب و سال های بد وجود دارد و كشاورز باید خود را با این تغییرات زیست محیطی سازش دهد.سوم آن كه كشاورزی موجب تغییر محیط زیست می شود. هرجا كه تغییرات حاصله آسیب زننده باشد مردم بسیاری از آن صدمه می بینند. تاریخ كشاورزی را می توان به صورت زنجیره ای از كوشش ها برای غلبه بر محدودیت ها و مشكلات زیست محیطی دید. اما هریك از این راه حل های جدید مشكلات زیست محیطی تازه ای به وجود آورده كه خود نیز نیازمند راه حل های جدید دیگری بوده است. وقتی به دنبال بهبود نظام های كشاورزی هستیم باید منتظر آثار جنبی نامطلوب آن نیز باشیم و برای رفع آن آمادگی داشته باشیم.چهارم آن كه آشفتگی های اجتماعی و برداشت های اجتماعی نیز به شدت بر منابع غذایی جهان تاثیر دارد، این منابع نیز بر محیط زیست موثر است و محیط زیست نیز بر كشاورزی اثر دارد.

منابع غذا

محصولات كشاورزی

دام

آب كشت

كشت دریایی

ذخایر غذایی جهان

كمبود غذا بر دو قسم است: كم غذایی یا تغذیه ناكافی و سوءتغذیه.

كم غذایی (under nour ishment

سوءتغذیه (Malnourishment)

معیارهای مهیایی غذا

تقاضای غذا

محدودیت های تولید غذا

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.