آلايندگي پساب شهري در خاكهاي كشاورزي

کشاورزی آلايندگي پساب شهري در خاكهاي كشاورزي

چكيده
به منظور بررسي اثرات استفاده از لجنفاضلاب و ساير مواد زائد شهري و كشاورزي بر آلودگيهاي ميكروبي خاك ، چهار نوع كودآلي شامل لجن فاضلاب ، كود حيواني ، كمپوست زباله و مخلوط كاه گندم و يونجه درآزمايشات گلخانه اي در قالب طرح هاي كاملا تصادفي مورد ارزيابي قرار گرفتند. بررسيتغييرات جمعيت ميكروبي مخلوط كودهاي فوق با خاك شامل باكتريها ، قارچها وآكتينومايستها بررسي تغييرات جمعيت كليفرمها و شناسايي تعدادي از آنها و همچنينشناسايي انواع ميكرو فلور غالب در تيمارهاي مختلف به روش اسلايد پنهان ، از اهدافاختصاصي در تحقيق فوق بوده است. بيشترين جمعيت باكتريها و قارچها در كودهاي كمپوستزباله و لجن فاضلاب و بيشترين جمعيت آكتينومايست ها در كاه گندم مشاهده شد. شمارشكليفرمها نشان داد كه در هفته اول انكوباسيون ، جمعيت كليفرمها بخصوص در كود حيوانيبسيار زياد است. در اين مدت وجود بعضي از باكتريهاي كليفرم در كودهاي لجن فاضلاب ،حيواني و كمپوست زباله تشخيص داده شد. همچنين در اين تحقيق ، تكنيك اسلايد پنهان بهعنوان يكي از بهترين روشهاي بررسي تنوع اكولوژيكي موجودات ذره بيني خاك معرفي شدهاست.
كلمات كليدي: لجن فاضلاب ، خاك، محيط زيست ، ميكروارگانيسم ها

مقدمه
مواد وروشها

نتايج و بحث

فهرست منابع
1-اربابي ، م . 1373. بررسي راندمان بركه هاي تثبيت در حذف تخم انگل ومقايسه آن با…پايان نامه كارشناسيارشد مهندسي بهداشت محيط. دانشگاه اصفهان.
2-امتيازي، گ و اعتماديفر، ز .1375. ازمايشهاي ميكروبي آب وپساب. انتشارات ماني.
3- پرورش،ع .1373. تهيه كود آليكمپوست.
4- حق پرست تنها،م.ر. 1372. خاكزيان وخاكهاي زراعي.انتشارات دانشگاهآزاد اسلامي.
5- ملك زاده.ف. 1370. ميكروبيولوژي عمومي.
6- مهرآوران.ح. 1372. مباني قارچها. انتشارات دانشگاه اروميه.

7- Alexander,M .1977. Introduction to soil microbiology .John willey.
8-Arnold. E and Others .1980. Standard methods for examination of water(APHA.).
9-Epstein,E and Others .1976. Effects of sewage sludge …. Journal.Environ.Qual.,5(4):422-426.
10- Metzger , L and Others . 1987 . The effect of sewage sludge on soil structure . Soi.Sci.Sco.Am.J,51:346-351.
11- Ronaldo, M and R.B.Atlas . 1987. Microbial echology ,Fundamentals and Application. Second Ed.

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.