بيماري آنتراكنوز غلات

کشاورزی بيماري آنتراكنوز غلات
تقريباً تمامي غلات دانه ريز ، ذرت ، سورگم وتعداد زيادي از گراسها به اينبيماري حساس هستند. علائم بيماري معمولاً روي قسمتهاي پاييني گياه ظاهر مي شود ؛ولي ممكن است برگهاي بالايي وحتي خوشه ها نيز آلوده شود . علي رغم گسترش نسبتاًزياد بيماري ، ميزان خسارت و كاهش محصول شديد نيست .

قارچعاملColletotrichum graminicola در مراحل اوليه آلودگي ، معمولاً هيچ گونه علامتيروي گياه مشاهده نمي‌شود . با پيشرفت بيماري ،گياه زردرنگ شده ،حالت رنگ پريدگي درگياه به چشم مي‌خورد و گياه زودتر از موعد مقرر مي‌رسد (رسيدگي زودرس ) .چنينگياهاني ممكن است با گياهاني كه توسط ساير عوامل مولد پوسيدگي ريشه و ساقه آلودهشده اند ، اشتباه گرفته شود .
اندام باردهي قارچ ( آسروول) كه مصادف بامرحله رسيدن گياه ظاهر مي شود ، وسيله خوبي براي تشخيص بيماري و عامل آن است . دربين تعداد بسيار زيادي از زوائد خار مانند ، تعداد بي شماري آسروولهاي كوچك سیاهرنگو تخم مرغي تا دوكي شكل در روي ساقه يا غلاف برگ تشكيل مي شوند ؛ به همين سبب ظاهريبرجسته دارند . كنيديهاي تك سلولي ، داسي شكل ، شفاف تا خاكستري روشن در درونآسروول به وجود مي‌‌ ‌آيند . ابعاد كنيدي حدوداً 4-6*20 –30 ميكرون است .قارچمعمولاً به صورت كنيدي يا ميسليوم در روي بقاياي گياهي آلوده زمستانگذراني مي كند. آلودگي اوليه توسط ماده تلقيح خاكزاد روي ريشه ها يا قسمتهاي پاييني گياه صورتمي‌گيرد . ساير قسمتهاي هوايي گياه نيز ممكن است توسط كنيديهاي ثانويه آلوده شود . گونه هاي وحشي غلات اطراف مزارع ممكن است به صورت منابع اوليه وثانويه آلودگي عملكنند . علي رغم پراكندگي وسيع جغرافيايي ، تاكنون تحقيقات محدودي روي اين بيماريصورت گرفته است . علت اين قصور احتمالاً عدم مشاهده حالت اپيدمي شديد عامل بيماريبوده است .

کنترل:

بوته گنایی غلات Cereal crazy top

بیماری سفيدك پودري غلات Cereal powdery mildew
کنترل:

بيماري كچلي(اسکالد) جو Barley scald
كچلي يا اسكالد ،

کنترل:

سياهك پاكوتاه dwarf bunt (سياهك بدبو stinking smut)
کنترل:
دیفنوکونازول(دیویدند) DS 3% دو در هزار ضد عفونی بذر
تیابندازول(تکتو) WP 52.5% یک و بیست و پنج صدم در هزار ضد عفونی بذر

سياهكهاي پنهانموضعي(هندی) Karnal bunt
کنترل:
کنترل شیمیایی:
زمانی که 80% بوته ها به خوشه رفته باشند، سمپاشی انجامشود

پژمردگي اسكلرشيومي يا بادزدگي جنوبي

کنترل:

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members]دانلود فایل[/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.