غرقاب

کشاورزی غرقاب

Flooding

 غرقاب

مقدمه : اغلب يك دوره طولاني مدت بارندگي يا ابياري بيش از حد كه همراه با زهكشي ضعيف زمين باشد باعث غرقاب مي شود.

غرقاب يك امر معمول است كه در 6 درصد از زمينهاي جهان رخ داده است و عملكرد را تا حد زيادي كاهش مي دهد.كه اين افت محصول در شرايط گرمسيري و نيمه گرمسيري بيشتر اتفاق مي افتد

گونه هاي هيدروفيت يك تكامل مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي و اناتوميكي و يك سازش بيوشيميايي براي زراعت در اين زمينها پيدا كرده كه از خسارت زياد جلوگيري مي كند .

يك طبقه بندي براي اكوسيستمهاي غرقابي گزارش شده كه به صورت غرقاب دائم مثل مردابها و باتلاقها و تعدادي از ماندابها مي باشد و ديگر زمينهايي كه غرقاب دائمي نيستند مثل بعضي ماندابها و ابياريهاي كشاورزي.

مردابها :اكوسيستمهاي دائمي غرقابي هستند كه بوسيله درختان و درختچه ها احاطه شده اند به عنوان مثال مردابهاي درختان كرنا و سرو.

ماندابها : كه مي توانند دائمي باشند و يا موقتي .مانند ابهاي اضافي رودخانه ها و ابهاي ساحلي كه احاطه شدند بوسيله گونه هاي گياهي مثل چمنزارها.

باتلاقها و لجنزارها :خاكهاي مردابي كه احاطه شدند توسط خزه ها گونه هاي گياهي و بعضي درختچه ها .خاكهاي باتلاقها و لجنزارها داراي خاصيت اسيدي زيادي مي باشند كه مواد غذايي اين خاكها را كاهش داده .

ابياريهاي كشاورزي نيز مي تواند اثر زيادي در غرقابهاي كوتاه مدت بگذارد.

در شرايط غرقاب اكسيژن محلول توسط تنفس ريشه اي و فعاليت ميكروارگانيزمها تخليه مي شود اين كمبود اكسيژن محدوديت عمده اي براي رشد و باروري گياهان ايجاد مي كند و زنده ماند گياه منوط به سازگاري گياه با شرايط كمبود اكسيژن دارد. ارقام مقاوم به غرقاب مانند هيدروفيتها مكانيزمهاي مختلفي از جمله غير سمي نمودن يونهاي احيا شده توسط ريشه و اجتناب از كمبود اكسيژن و انتقال داخلي اكسيژن از برگها به ريشه مي شود.

 

در اين تحقيق ما سازگاريهاي متابوليكي و مورفولوژيكي و اناتوميكي و فيزيولوژيكي گياه را در حالت غرقاب مورد بحث قرار مي دهيم.

خسارتهاي محيطي در شرايط زمينهاي غرقابي

 

سازگاريهاي اناتوميكي و مورفولوژيكي :

سازگاريهاي فيزيولوژيكي

تجمع اختصاص كربوهيدراتها :

روابط هورموني :

اتيلن :

سازگاريهاي متابوليكي :

عكس العمل گياه نخود به غرقاب

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members]دانلود فایل [/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.