علوم طبیعت

کشاورزی علوم طبیعتعلوم طبیعت

هر موجود زنده‌ای برای برخی از فرآورده‌ها و فرایندهای زیستی اساسی بطور انکارناپذیری بهمحیطزیستخود و بویژه به موجودات زنده دیگر وابسته است. لازمه بقا ، همبستگی گروهیاست و بررسی چگونگی این همبستگیها مورد توجه دانش اکولوژیاست. دانش اکولوژی مجموعه شناختهایی است که انسان درباره اثرات محیط بر روی موجوداتزنده ، اثرات موجود زنده بر روی محیط و ارتباطات متقابل بین موجودات زندهدارد.

وقتیموجود زنده‌ای از لحاظ بوم شناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، هدف این است که معلومشود، چرا موجود مورد نظر در محیطهای خاص و تحت شرایط معینی زندگی می‌کند؟ شرایطمحیطی چه اثراتی بر موجود زنده دارند؟ و موجود زنده به نوبه خود چه تحولاتی در محیطپدید می‌آورد؟ طبیعی است که خود انسان به عنوان یک موجود زنده ، متاثر از عواملمحیط و موثر بر روی عوامل طبیعت در چارچوپ مطالعات اکولوژی از توجه و اهمیت ویژه‌ایبرخوردار است.

تعریف جامعه گیاهی

تعریف جامعه شناسی گیاهی

صفات بوم شناسی

عوامل پراکنش گیاهان

عوامل آب و هوایی

عوامل خاکی

عوامل زیستی

توالی گیاهی

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members]دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.