علف های هرز

کشاورزی علف های هرز

علف های هرز

 

بشراز زمان قدیم به كشاورزی توجه داشته است وهمیشه در جهت بهبود وتوسعه آن كوشیده وبرای افزایش تولیدات ورونق كشاورزی از تمام عوامل و امكانات موجودرهر دوره بهره گرفته است.

بسیاری از مردم ‌‌‍‍‍كشاورزی را مادر تمدن وصنعت و شاخص درجه رشد وترقی هر كشوری می دانند ومعتقدند كه بدون كشاورزی پویا استقلال سیاسی واقتصادی كامل هر كشور دور از انتظاراست به خصوص در عصری كه ما زندگی می كنیم از تولیدات كشاورزی به عنوان صلاحی مؤثر در جهت تحكیم حاكمیت وسلطه سیاسی استفاده می شوند.روند افزایش جمعیت جهان از یك سو وتولیدات كشاورزی ونحوه توزیع آنها از سوی دیگر نشان میدهد كه تامین مواد غذایی مورد نیاز بشر با مشكلات فراوان همراه است وتعداد قابل توجهی از مردم یا از كمبود مواد غذایی و سوء تغذیه رنج می برند.

افزایش تولیدات كشاورزی به دو طریق امكانپذیر است :یكی ازدیاد سطح زیر كشت ودیگری افزایش عملكرد در واحد سطح ،افزایش سطح زیر كشت در بسیاری از مناطق با محدودیتهایی از قبیل نبودن اراضی مساعد و كمبود منابع آب وسایر وعوامل تولیدی روبروست ؛ولی برای حصول نتیجه مطلوب در زمینه افزایش تولید در واحد سطح باید اصول و قواعد كشاورزی به موقع ودر حد معقول به كار گرفته شود واز عوامل تولید حداكثر استفاده به عمل آید.

 

 

 

 

فهرست

فصل اول

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 9

تعریف علفهای هرز…………………………………………………………………………………….. 11

صفات مشخص علفهای هرز…………………………………………………………………………. 12

فهرست اسامی تیره علفهای هرز…………………………………………………………………….. 13

طبقه بندی علفهای هرز………………………………………………………………………………..   14

ویژگی علفهای هرز…………………………………………………………………………………….. 24

خسارت علفهای هرز…………………………………………………………………………………… 25

راههای خسارت علفهای هرز……………………………………………………………………….. 28

سودمندی علفهای هرز………………………………………………………………………………..   28

علفهای هرز با اهمیت ایران………………………………………………………………………….   29

 

فصل دوم

 

علفهای هرز انگلی…………………………………………………………………………………….   34

علفهای هرز مركبات………………………………………………………………………………….   37

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                   صفحهفصل سوم

 

گیاهان هرز آبزی………………………………………………………………………………………….. 39

طبقه بندی گیاهان آبزی………………………………………………………………………………….   42

گیاهان باتلاقی………………………………………………………………………………………………   43

گیاهان مردابی………………………………………………………………………………………………   44

نمونه هایی از مزاحمت های گیاهان هرز آبزی……………………………………………………   45

 

 

فصل چهارم

 

مدیریت گیاهان هرز……………………………………………………………………………………… 48

كنترل گیاهان هرز به روش مكانیكی ……………………………………………………………….. 49

كنترل گیاهان هرز به روش بیولوژیكی……………………………………………………………… 50

كنترل بیولوژیكی گیاهان به وسیله حشرات………………………………………………………… 56

كنترل بیولوژیكی گیاهان به وسیله عوامل بیماریزا……………………………………………….. 58

امكانات آینده برای كنترل بیولوژیكی گیاهان هرز………………………………………………. 59

كنترل گیاهان هرز به روش شیمیایی ………………………………………………………………… 60

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                           صفحه

فصل پنجم

 

سم شناسی در كشاورزی. ……………………………………………………………………………..   63

تعیین مقدار علفكش……………………………………………………………………………………… 67

روشهای استفاده از علفكش…………………………………………………………………………..   69

زمان كاربرد علفكش ها………………………………………………………………………………..   70

اصول ایمنی افراد در مقابل تاثیر سموم………………………………………………………………72

علفهای هرز مقاوم به سموم……………………………………………………………………………   74

متن انگلیسی و ترجمه…………………………………………………………………………………… 75

 

منابع………………………………………………………………………………….101

 

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.