نقش مواد آلي در افزايش سطح حاصلخيزي خاكهاي زراعي

کشاورزی نقش مواد آلي در افزايش سطح حاصلخيزي خاكهاي زراعي

 

 l مقدمه: توان تولید و باروری خاك از فرایندهای فیزیكی، شیمیایی و بیولوژی خاك است. توازن پایدار این فرایندها به همراه مدیریت مناسب بهرهبرداری از خاك موجب تداوم باروری میشود؛ هر گونه اقدام در جهت بر هم زدن این تعادل اثراتی جبرانناپذیر به دنبال دارد. از طرفی افزایش جمعیت با نرخ بیش از 2درصد در درازمدت شرایطی ناپایدار به وجود خواهد آورد. در بسیاری از كشورها، برای 50 تا 100 سال آینده، تولیدات كشاورزی باید دست كم سالانه 3 درصد رشد داشته باشد. تحقق این اهداف نیاز به بهرهبرداری بیشتر از مواد غذایی خاك دارد. مشكل اساسی رسیدن به این مقدار رشد در تولیدات كشاورزی میباشد كه در آن كمیت منابع محیط و ظرفیت تولید اراضی و منابع آبی حفظ شود. مدیریت پایدار منابع و كاربرد فناوری مناسب در ارتباط با بهرهوری از منابع آب و خاك و منابع غذایی باید به گونهای باشد كه هدف فوق تحقق یابد.

اهمیت حاصلخیزی خاك:

l سلامت و كیفیت خاك:

l اثر مواد آلی بر حاصلخیزی و باروری خاك

l ویژگیهای فیزیكی خاك:

1ـ رنگ خاك:

2ـ ساختار خاك:

3ـ تخلخل خاك و نفوذپذیری آن:

4ـ بافت خاك:

5ـ ظرفیت نگهداری آب خاك:

6ـ عمق خاك:

7ـ شیب خاك

l خواص شیمیایی خاك:

1ـ كلوئیدهای خاك:

n برقراری توازن تغذیهای:

1- افزایش عملكرد و تولیدات گیاه با اعمال:

آبیاری،

كوددهی مناسب و افزایش تولید بیوماس گیاهی،

استفاده از گیاهان پوشاننده (Cover crop)،

بهبود و اصلاح زیستی گیاهان ایستا،

احیاء جنگلداری و

احیاء چمنزارها و مراتع.

2- افزایش فراهمی مواد آلی:

حفاظت از آتشسوزی و عدم آتش زدن مزارع بعد از درو،

كنترل آفات، حشرات، جوندگان،

استفاده از كود دامی و فاضلاب غنی از كربن،

كنترل شخم،

استفاده كنترل شده گیاهان به منظور چرا در موقع مقتضی و

ممانعت از چرای بیرویه.

3- كاهش تجزیه یا تخریب ماده آلی:

كاهش یا حذف شخم غیر ضروری،

استفاده از گیاهان پوشاننده (Cover crop) و

 

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.