مقاله ای درمورد افزایش بهره وری در کشاورزی

کشاورزی مقاله ای درمورد افزایش بهره وری در کشاورزی

چكيده

دركشورهاي درحال توسعه از جمله ايران استفاده هر چه بهتر و مؤثرتر از منابع كشاورزي يعني،نيروي كار،كودشيميايي، بذر و آب و ساير امكانات توليد از اهميت ويژه اي برخوردار است. با توجه به ارزآوري محصول زيره در كمك به روند توسعه اقتصادي كشور و اينكه استان خراسان نقش بزرگي در توليد اين محصول دارد، افزايش توليد اين محصول در اين استان از جايگاه خاصي برخوردار است افزايش توليد از طريق افزايش سطح زير كشت يا افزايش عملكرد امكان پذير است در خصوص افزايش سطح زير كشت با محدوديت آب و زمينهاي مرغوب و ساير منابع روبرو هستيم و تنها راه باقي مانده اين است كه از طريقي عملكرد را افزايش دهيم . نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد كه نيروي كار ، كود شيميايي و بذر مصرفي رابطه معني داري از لحاظ آماري با توليد دارند و زارعين زيره كار تركيب بهينه عوامل توليد را به كار نبرده و از آنها به طور منطقي و دزست استفاده نمي كنند. تركيب بهينه عوامل توليد در يك هكتار شامل 63/16 روز-نفر نيروي كار ، 747/554 كيلوگرم كود شيميايي و 2 دفعه آبياري مي باشد، لذا جهت صرفه جويي در مصرف نهاده ها و افزايش توليد بايستي مصرف نهاده هايي كه در ناحيه سوم بوده و كشش آنها منفي است ،كاهش يابد و مصرف نهاده هايي كه در ناحيه اول بوده و كشش آنها مثبت است، افزايش يابد.

مقدمه

موادوروشها

نتايج وبحث

منايع مورد استفاده

1.         اندازه گيري بهره وري،معاونت آموزش وتحقيق وزارت صنايع سنگين،1371

2.         تركماني،ج وع.شيروانيان(1377)،ارزيابي بهره وري كشاورزان ازفن آوري نوين،اقتصادكشاورزي وتوسعه،شماره 24،ص 42-31

3.         حياتي،ب وا،پيمان.(1377)،بررسي كارايي عوامل توليددرمحصول نخودديم استان كردستان،مجموعه مقالات دومين كنفرانس اقتصادكشاورزي ايران،تهران،ص134-123

4.         دشتي،ق.(1375)،تحليل بهره وري وتخصيص بهينه عوامل توليددرصنعت طيورايران،مجموعه مقالات اولين كنفرانس اقتصادكشاورزي ايران،زابل،ص83-72.

5.         سلامي،ح.(1377)مفاهيم واندازه گيري بهره وري دركشاورزي،اقتصادكشاورزي وتوسعه شماره 18 ،ص31-7

6.         سلامي،ح.شاهنوشي،ن.(1379)،مقايسه بهره وري دربخش هاي صنعت وكشاورزي وعوامل مؤثربرآن مجموعه مقالات سومين كنفرانس اقتصادكشاورزي ايران،مشهد،ص307-287

7.         كهنسال،م.دهقانيان،س.(1375)، مجموعه مقالات اولين كنفرانس اقتصادكشاورزي ايران،زابل،ص19-1.

8.         گجراتي، دامودار، (1372)،مباني اقتصادسنجي،ترجمه حميدابريشمي،ج،2،دانشگاه تهران.

 

9.         عزيزي ،ح و سلطاني ،غ.(1379)،تعيين بهره وري عوامل توليد و اندازه مقياس باغ زيتون مجموعه مقالات سومين كنفرانس اقتصادكشاورزي ايران، مشهد، ص 412-385

10.       موسي نژاد ،م.محرابي آبادي ،ح.(1375)،بررسي بهروري عوامل توليد پسته در شهرستان رفسنجان ،مجموعه مقالات اولين كنفرانس اقتصادكشاورزي ايران ،زابل،ص 83-72 .

 

11- Bauer ,L.L. and Hancok , C . R . (1975). The Productivity of Agriculture Research and Extension in the south east , S. J . A E con.

12- Capalbo , S.M and Denny , M. G . S (1986), Testing Long – Rum Productivity modles for the canadian and u.s Agricultural Production function.

13- Frisvold , G . and K . Ingram . (1995), Source of Agricultural Productivity growth and stangation in sub sagaram africal . Agri Econ . 13.

15- Lynde, D. and J. Rlchmond , (1991), The Role of Public Capital In Production . The Review of Economics anmd Statistics . NO184.

16- Rosegrant , W. and E. Evenson . (1992), Agricultural Productivity and Source of Growth in South Asia . Amer . J. Aper Econ August.

17- Sharma , v.P and Sing . R.V. (1993), Resource Productivity Allocation Efficiency in Millk Production in Himachal Pradesh . lnd . J. A. E.

18- Wong , L.F . (1989), Agricultural Productivity inchina and India a Comparayive Analysis

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.