بیوشیمی عمومی (لیپیدها)

m171 بیوشیمی عمومی (لیپیدها)
بیوشیمی عمومی (لیپیدها)

بیوشیمی عمومی (لیپیدها)

غشاءهای سلولی حالتی غلیظ و چسبناک داشته، و در عین حال همانند پلاستیک ها مقاوم بوده و استحکام دارند. غشاءهای پلاسمائی فضاهایی بسته پیرامون پروتوپلاسم سلولی تشکیل می دهند و سلولها را از یکدیگر جدا می نمایند. قابلیت نفوذ غشاهای پلاسمائی انتخابی است بدین معنی که همانند سدی عمل نموده و اختلافات موجود، بین ترکیب داخل و خارج سلولی را حفظ می نمایند، این نفوذپذیری انتخابی در مورد یون ها و سوبستراهای مختلف به کمک کانال ها و پمپ های شیمیائی و برای پیام ها (هومون ها) توسط پذیرنده های خاصی انجام می پذیرد.

غشاهای پلاسمائی قادرند به کمک پدیده های برون ریزی (Exocytosis) و درون ریزی (Emdocytosis) تبادلاتی با محیط خارج سلولی برقرار نمایند، علاوه بر این در ساختمان غشاها مناطق خاصی بنام انشعاب های شکافی
(Gap junctions) وجود دارد که امکان برخی تبادلات با سلولهای همجوار را فراهم می سازد.

در داخل سلول نیز غشاءها اندامک های داخل سلولی را تشکیل می دهند که دارای اشکال و وظایف کاملاً متمایزی می باشند؛ مانند میتوکندریها، تورینه های درون پلاسمائی، و دستگاه گلژی، شبکه سارکوپلاسمی، گرانول های ترشحی، لیزوزومها و غشاهای هسته ای. غشاها می توانند آنزیم هائی را در مکان هائی خاص در خود جای داده و همچنین می توانند به عنوان جزئی لازم و مکمل در جفت شدن پدیده تحریک – پاسخ (Excitation-Response coupling)  شرکت نموده و نیز جایگاهی برای جابجا شدن انرژی در واکنش هائی مانند فتوسنتز و فسفوریلاسیون اکسیداتیو فراهم نمایند.

 

سرفصل های موجود در این مقاله »

غشاء سلولی؛ ساختمان، شکل گیری و عملکرد

اهمیت زیست پزشکی

اهمیت فضاهای داخل و خارج سلولی

ترکیب یونی مایعات داخل و خارج سلولی

جدول ۱-۱۵-مقایسه غلظت متوسط ملکولهای مختلف در داخل و خارج سلولهای پستانداران

ساختمان پیچیده غشاءها
لیپیدهای اصلی در ساختمان غشاءها

۱-فسفولیپیدها:

شکل ۲-۱۵ یک فسفوگلیسرید با دو اسید چرب (R2,R1) گلیسرول و الکل فسفوریله. در اسید فسفاتید یک (R3=H)

۲-گلیکو اسفنگولیپیدها:

۳-کلسترول:

خواص آمفی پاتیک لیپیدهای غشاء

شکل ۳-۱۵: تصویری فرضی از یک فسفولیپید و یا سایر لیپیدهای غشاء

ساختمان دولایه ای لیپیدها در غشاء

شکل ۴-۱۵ تصویری فرضی از یک مقطع میسل

۲-سؤال دوم مربوط به مولکولهای غیرمحلول در لیپیدها است.

پیوند پروتئین های غشاء با دو لایه لیپیدی

ساختمان نامتقارن غشاءها

پروتئین های اصلی و مکمل غشاء و پروتئین های محیطی

شکل ۷-۱۵ تصویری فرضی از ساختمان موزائیک سیال غشاء

تنوع در نحوه و جایگزینی پروتئین ها در غشاء

کاربرد غشاءهای مصنوعی در بررسی عملکرد غشاء

حالت موزائیک سیال در ساختمان غشاءها

تشکیل غشاءها فرایند پیچیده ای است

عدم تقارن وضعیت پروتئین ها و لیپیدها:

شکل ۹-۱۵: تشکیل غشاء به کمک وزیکولها:

سیستم دسته بندی کننده پروتئین ها پس از سنتز

شاخه سیتوزولی و شاخه اندوپلاسم زبر (شکل ۱۰-۱۵)

شکل ۱۰-۱۵: دو شاخه اصلی در دسته بندی پروتئین ها در آغاز سنتز

شکل ۱۱-۱۵: شاخه تورینه اندوپلاسمی زبر در دسته بندی پروتئین ها

پروتئین های میتوکندری

پروتئین های ماتریکس میتوکندریها

ایمپورتین و اکسپورتین‌ها(Importins – Exportins)

عکس ۱۲-۱۵: تصویری فرضی از نحوه عمل پروتئین ران در وارد کردن پروتئین بار حامل یک نشانه هسته یاب (NLS) به داخل هسته.

سندرم زل وگر (Zell weger syndrome)

فرضیه توالی های نشانه دار

عبور یک پروتئین ترشحی از غشاء ER

و بر اساس فرضیه توالی های نشانه دار

راههای مختلف اتصال و جایگیری پروتئین ها در غشای ER

مسیر حرکت پروتئین ها داخل سلول

برای رسیدن به غشاء یا اندامک خاص

شکل ۱۴-۱۵: تصویری از مسیر حرکت پروتئین های غشائی از ER به سطح سلول

جدول ۲-۱۵: برخی توالی ها یا ترکیباتی که پروتئین ها را به طرف اندامک های خاص راهنمائی می کنند.

پروتئین های چاپرون(Chaperones)

جدول ۳-۱۵: برخی چاپرون ها و آنزیم هائی که در تورینه اندوپلاسمی زبر وجود دارند و در چین خوردن پروتئین ها شرکت می نمایند.

نقش کلیدی وزیکول ها در جابجا شدن

پروتئین های داخل سلولی

نمونه ای از وزیکولهای فاقد روکش کلاترینی

جدول ۴-۱۵ فاکتورهائی که در تشکیل و انتقال وزیکولهای فاقد روکش کلاترین شرکت می‌نمایند.

شکل ۱۵-۱۵ مراحل هشت گانه رفت و برگشت وزیکولهای انتقالی

عمل غشاءها انتخابی است

از اینرو هر غشاء عملکرد خاص خود را دارد

انتقال ترکیبات مختلف و اطلاعات توسط غشاء:

۱-عبور ملکولهای کوچک از غشاء:

۲-عبور مولکولهای درشت از غشاء:

۳-هدایت پیام ها توسط غشاءها:

۴-تماس های بین سلولی و برقراری ارتباط‌های بین سلولی

عبور برخی ملکولهای کوچک از غشاء

(انتشار غیر فعال)

شکل ۱۶-۱۵-تصویری از انتقالات فعال و غیر فعال

انتشار آسان شده و انتقال فعال

و نقش غشاء پلاسمائی در آنها

انتشار آسان شده (FACILITATED DIFFUSION)

شکل ۲۰-۱۵ تصویری از مدل پینک – پنک در انتشار آسان شده.

نقش هورمون ها:

انتقال فعال

جریانهای الکتروشیمیایی عصبی  (NerVe impulses)

چگونه از غشاء عبور می نمایند؟

انتقال  گلوکز و اسیدهای آمینه بداخل سلول

شکل ۲۲-۱۵-انتقال گلوکز در سلولهای روده ای

عبور ماکرو مولکولها از غشاء پلاسمائی

الف-درون ریزی (Endocytosis)

شکل ۲۳-۱۵- دو نوع درون ریزی

ب-برون ریزی(Exocytosis)

شکل ۲۴-۱۵-مقایسه مکانیسم درون ریزی و برون ریزی

عبور پیام ها از غشاء:

تبادل اطلاعات از طریق ارتباط بین سلولی

موتاسیونهای پروتئین‌های غشائی

و بیماریهای موروثی ناشی از آن

جدول ۵-۱۵- نمونه هائی از ناهنجاریها و بیماریهائی که در ارتباط با اختلالات پروتئین‌های غشائی بروز می نمایند.

غشاء گلبولهای قرمز در انسان

جداسازی پروتئین های غشاء گلبولهای قرمز

با روش الکتروفورز

شکل ۲۵-۱۵-جداسازی پروتئین های اصلی غشاء گلبولهای قرمز انسانی با روش الکتروفورزی SDS-PAGE

جدول ۶-۱۵-پروتئین های مهم غشاء گلبولهای قرمز

شکل ۲۶-۱۵- تصویری از نحوه پیوند یابی پروتئین های اسکلت داخل سیتوپلاسمی سلول با یکدیگر و با برخی پروتئین های اصلی غشاء گلبولهای قرمز

پروتئین های تعویض آمنینونها و نیز گلیکوپروتئین

مهمترین پروتئین های اصلی غشاء گلبولهای قرمز می باشند

گلیکوفورین های A/ B/ C

شکل و انعطاف پذیری گلبولهای قرمز

و رابطه آن با اسپکترین، آنکیرین و سایر پروتئین های محیطی غشاء

اسپکترین:

اختلالات در مقدار یا ساختمان اسپکترین

و رابطه آن با بیماریهای اسفروسیتوز (Spherocytosis-Elliptocytosis)

و الیپتو سیتوزموروثی

علل بروز بیماری اسفروسیتوز موروثی:

اطلاعات مقاله

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی پزشکی  با عنوان بیوشیمی عمومی (لیپیدها) است و در ۱۲۸ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله برای اعضای ویژه سایت قرا داده شده است.در ادامه لینک دانلود مقاله قرار داده شده است در صورت تمایل می توانید با خرید اکانت اعضای ویژه این مقاله ومقالات دیگر را دانلود کنید

متن کامل مقاله  را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل  [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.