آنترباکتریاسه ها

m196 آنترباکتریاسه ها
آنترباکتریاسه ها

آنترباکتریاسه ها

باکتری های این گروه میله ای شکل- گرام منفی – هوازی دارای آنزیم فنیل آلانین و آمیناز هستند. اکثراً دارای زندگی آزاد و غیر پاتوژن بوده و در آب- خاک – فاضلاب و بعضاً جزء فلورطبیعی رود می باشند. پرتئوس مورگانی P. Morgagvill و پروتئوس رتگری در عفونتهای بیمارستانی مشاهده می شود. باکتریهای گروه پروویدا نس اساساً لاکتوز را تخیمیر نمی کنند و اگر این کار را انجام دهند بکندی بسیار خواهد بود. پروتئوس ها معمولاً اوره آزتولید می کنند که اوره را تجزیه نموده و ایجاد آمونیاک می نماید. طی عفونتهای اداری توسط پروتئوس ادرار شدیداً قلیایی می شود و تولید سنگهای اداری تسریع می گردد و اسیدی نمودن آن به سادگی میسر نیست. پروویدا شیسا ایجاد داوره نمی کند

 پروتئوس ها به وسیله فلاژلهای پری تریش خود سریعاً متحرکند و معمولاً در سطح محیط های کشت جامد نیز به نحو خاصی جابجا می شوند. جابجا و پخش شدن باکتری در محیط جامد به نام Swarming با هجوم خوانده می شود. برای جلوگیری از این پدیده (که جدا کردن باکتری ها را تقریباً غیر ممکن می نماید). باید به محیط کشت مواد خاصی افزود (مثلاً فنیل اتیل الکل با محیط هائی مانند CLED که از نظر الکترولیت فقیر هستند باید مورد  استفاده قرار گیرد). حرکت سریع باکتری در بخش و هجوم آن بدستگاه اداراری ممکن است سهیم باشد.

 پروتئوسها متحرک دارای آنتی ژن H هستد (علاوه بر آنتی ژن O ) بعضی از    پروتئوسها که به نام OX خوانده می شوند دارای آنتی ژنهای پلی ساکارید مشترکی با ریکتزیا ها می باشند. سرم بیماران متبلا به ریکتزیور قادر به آلگوتینه کردن پروتئوس های OX می باشند. (که از آن تستی پایه گذاری شده تا به تشخیص ریکتزیوز کمک نماید و به نام تست واین وفلیکس Weil – Felix خوانده می شود.) پروتئوسها نیز ماننند کلی فرم ها هنگامی که از دستگاه گوارشی خارج گردند ایجاد بیماری می نمایند. باکتری اکثراً در عفونت های ادراری خارج گردند ایجاد بیماری می نمایند. باکتری اکثراً در عفونت های ادراری باکتریمی پنمونی و نیز  عفونت های کانونی افراد ضعیف و رنجور مشاهده می شود. عفونی شدن از طریق تزریق داخل وریدی نیز مشاهده شده است. از نظر حساسیت نسبت به داروهای مختلف تفاوت بسیاری بین سوشهای    پروتئوس وجود دارند.

 پنی سیلی اغلب بر روی پروتئوس میرابیلیس P. Mirabilis مؤثر است. انواع دیگر پروتئوس در حال حاضر(۱۹۸۲) نسبت به آمینوگیلکوزید ها (آمیکاسین، توبرامایسین و جنتا مایسین) سفالوسپرین ها (سفا ماندول و سفولوکسی تین) و کلرا مفنیکل حساس می باشند.

سرفصل های موجود در این مقاله »

عنوانصفحه
۱-چکیده
۲-مقدمه
۱-۲- کلیاتی درباره آنتروباکتریاسه ها
۱-۱-۲- تقسیم بندی
۲-۲-۱ اختصاصات عمومی انتروباکتریاسهها
۱-۲-۲ جداسازی انتروباکتریاسه ها
جداسازی انتروباکتریاسه ها
جداسازی از مدفوع
جداسازی از خون
جداسازی از ادرارا
کشتهای جداکننده اولیه
۳-۲ – تشخیص آنتروباکتریاسه ها
محیط                     KCN
محیطهای دی کربوکسی لاز
آزمایش متیل رد
آزمایش ایمویک
۴-۲- ساختمان آنتی ژنیک و پیچیدگی آنتی ژنیک
۱-۴-۲- آنتی ژنهای K
۲-۴-۲-آنتی ژنهای H
۳-۴-۲ آنتی ژنهای O
۵-۲- تغییرات و روابط ژنتیکی
۶-۲- شناسایی گروههای فامیل آنتروباکتریاسه ها
۱-۶-۲- جنس سالمونلا
۲-۶-۲-جنس آریزونا
۳-۶-۲- جنس سیتروباکتر
عنوانصفحه
۴-۶-۲-جنس اشیگلا
۵-۶-۲-جنس اشریشیاها
۶-۶-۲-جنس ادواردسیلها
۷-۶-۲-جنس کلسیلا
۸-۶-۲-جنس انتروباکتر
۹-۶-۲-جنس هافینا
۱۰-۶-۲-جنس سراتیاها
۳- شناسایی جنس پروتئوس
۱-۳- عفونتهای پروتئوسی
۱-۱-۳- اپیدمیدلژی و پاتوژنیسته
۲-۱-۳- تظاهرات بالینی
۳-۱-۳- عفونتهای جلدی
۴-۱-۳- عفونتهای گوش و سینوسهای ماستوئید
۵-۱-۳- عفونتهای مجاری ادراری
۶-۱-۳- تشخیص
۸-۱-۳-درمان
۴-هدف
۵-مواد و روشها
۵-۱- کشت بر روی محیط  SS
۵-۲-کشت بر روی محیط مکانیکی
۵-۳-کشت بر روی محیط Tsi
۵-۴-کشت بر روی محیط ژلوزساده
۵-۵- استفاده از تستهای اختصاصی (Api سیستم)
۱-۵-۵- آ‎زمایش اورتونیتروفنیل- بتا- د- گالاکتوزید
۲-۵-۵- آزمایش هیدورژن سولفوره
عنوانصفحه
۳-۵-۵- آزمایش د آمیناز
۴-۵-۵- آزمایش اوره آز
۵-۵-۵- وژس پروسکائر
۶-۵-۵- آزمایش اندول
۷-۵-۵ آزمایش سیترات
۶-۵- مطالعات باکتریولژیکی
۶- نتایج
۷- بحث
۸ منابع و مآخذ

اطلاعات مقاله

مقاله که در این لحظه در سایت قرار دادم مربوط به رشته ی پزشکی  با عنوان  آنترباکتریاسه ها است و در ۹۵ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله برای اعضای ویژه سایت قرا داده شده است.در ادامه لینک دانلود مقاله قرار داده شده است در صورت تمایل می توانید با خرید اکانت اعضای ویژه این مقاله ومقالات دیگر را دانلود کنید

متن کامل مقاله  را از لینک زیر دانلود کنید….

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.