بهشت و راههای رسیدن به بهشت

خطا: هیچ برگه‌ای برای پرداخت انتخاب نشده است. برای انتخاب به پیکربندی بروید.

behesht بهشت و راههای رسیدن به بهشت
بهشت و راههای رسیدن به بهشت

بهشت و راههای رسیدن به بهشت

 

تحقیق موضوع درموردبهشت درقرآن وروایات وبه صورت کوتاه ومختصرومفیدبررسی قرارداده شده است ودرجهت پاسخگویی به سوالات مطرح شده زیرمی باشد۱- بهشت کجاست؟ ۲- آیابهشت آفریده شده است!۳- نعمت های مادی ومعنوی بهشتی رابیان می کند؟ وآن علل وعواملی که درقرآن وروایات برای ورودبه بهشت مطرح شده است راشرح می دهد۴- حقیقت صراط چیست؟ وچرابایدازجهنم به سوی بهشت رفت وبسیاری ازسوال های مطرح شده دیگر.

هدف ازتحقیق حاضرمواردزیرمی باشدکه به طورمختصرشرح می دهیم.باوصف بهشت ونعمت های بهشتی درک صحیحی ازمرگ پیدامی کنیم لذاترس ازمرگ وجهان آخرت راازخوددورمی کنیم.

حب به دنیاراازدل بیرون کنیم وآرامش وسعادت ابدی رابه لذت های زودگذردنیانفروشیم باوصف وضعیت بهشتیان روح امیددرآدمی زنده می گرددوبرای اصلاح عقایدوتزکیه نفس خویش تشویق و ترغیب شود.

بامقایسه نعمت های مادی ومعنوی بهشت متوجه شویم که نعمت های روحانی بسی بالاتروبدترازنعمت های مادی بهشت است پس بکوشیم اعمال خودرابه گوشه ای جهت دهی کنیم که رسیدن برلذت روحانی هدف ماباشدودراینصورت سعادت واقعی،قرین تمام لحظات ماست.

رساله حاضرازسه بخش تشکیل است که هربخشش به نوبه خودازفصل های جداگانه ای تشکیل شده که قبل ازپرداختن به بخشهاکلیات تحقیق راموردبررسی قرارداده ایم.

بخش دوم نعمت های مادی ومعنوی بهشت که فصل اول آن نعمت های مادی بهشت رابیان کرده وفصل دوم نعمت های معنوی آن

بخش سوم: اسباب ورودبه بهشت ازدیدگاه قرآن وروایات رابیان می کند.

روش مورداستفاده درتحقیق روشی کتابخانه ای می باشدکه بامراجعه به کتاب خانه هاوموسسات علمی مطالب جمع آوری شده است.

درکتاب تفاسیروقرآن کریم کتاب روایی درمورداین موضوع بحث وبرسی زیادی شده همچنین محققان زیادی دراین موردتألیفاتی راانجام داده اندکه من هم به نوبه خودازآنها استفاده کرده ام که به شرح زیر می باشد.

درکتاب های اصول کافی وبحارالانوارومواردی ازاین قبیل همچنین کتاب آدم ازبهشت تابهشت تألیف محمدرضاخوشدل- کتاب تصویری ازبهشت وجهنم تألیف احمدحبییبیان،بهشت وحوریان بهشتی سید جوادحسینی- انسان دربهشت ودوزخ نعمت اللّه صالح آبادی…

مفاهیم اصطلاحات به کاربرده شده به شرح زیرمی باشد.

عالم برزخ: جهانی است که بین دنیاوآخرت قرارگرفته است که ازهنگام مرگ هرانسانی شروع می شود.

بهشت: بهشت یعنی کانون انواع مواهب ونعمت های الهی اعم ازمعنوی ومادی که جایگاه کسانی است که ایمان وکارهای شایسته انجام می دهندوبه طورکلی ازارتکاب معاصی خودداری نموده وبه کارهای نیک گرایش دارند.

صراط:گذرگاه ،پلی که برروی دوزخ کشیده شده وهمگان بایدازآن بگذرند.

نتیجه حاصل ازتحقیق این است که وسعت وعظمت بهشت قابل مقایسه بااین دنیانیست بلکه به وسعت آسمان وزمین است همچنین باتوجه به روایات وآیات موجودبهشت وهم اکنون موجوداست ونعمت های بهشتی دردوبعدمادی ومعنوی موجوداست ومهمترازهمه اینکه برای دست یابی به بهشت ونعمت های بیکران الهی بایددراین دنیاخودراآماده ومهیاکردباایمان وتقوای الهی وانجام فرامین الهی که توسط پیامبرو اهل بینشش برای انسانهابیان شده است.

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-تعریف وتبیین موضوع……………………………………………………………………………………………………..۳

۲- ضرورت واهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۴

۳- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۴

۴- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۵

۵- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۶

۶- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۷

۷- ساختارتحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۸

۸- مفاهیم واصطلاحات کلیدی………………………………………………………………………………………………۹

۹- مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۱۰

بخش اول: توصیف بهشت…………………………………………………………………………………………………..۱۱

فصل اول: دورنمایی ازبهشت……………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-بهشت کجاست؟…………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲- درهای بهشت……………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۲درهای بهشت دراحادیث……………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۲ کتیبه سردرهای بهشت………………………………………………………………………………………………….۱۹

۳- وسعت بهشت……………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۴- درخت طوبی دربهشت……………………………………………………………………………………………………۲۳

۵- درخت سلبیل………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۶- درخت سدره المنتهی……………………………………………………………………………………………………..۲۷

۷- دسترسی به میوه جات بدون هیچ زحمتی……………………………………………………………………………۲۸

۸- اهل بهشت سعادتمند جاویدید………………………………………………………………………………………….۲۸

۹- آنان که به احکام الهی ایمان آورند…………………………………………………………………………………..۲۹

فصل دوم: چندسوال درباره بهشت…………………………………………………………………………………………۳۰

۱-  حقیقت صراط چیست؟………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲- چرابایدازروی جهنم به سوی بهشت رفت؟…………………………………………………………………………۳۴

۳- آیابهشت آفریده شده است؟……………………………………………………………………………………………۳۶

۱-۳- وجودفعلی بهشت ودوزخ درروایات اسلامی…………………………………………………………………..۳۹

۲-۳ پاسخ به دوایراد……………………………………………………………………………………………………………۴۲

۴- آیا دربهشت تکاملی هم وجوددارد؟…………………………………………………………………………………۴۳

بخش دوم: نعمتهای ماوی ومعنوی بهشت……………………………………………………………………………….۴۵

فصل اول: نعمت های ماوی بهشت………………………………………………………………………………………..۴۶

۱- غذاهای بهشتی……………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲- میوه های بهشتی…………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۱-۲- خصوصیات میوه های بهشتی……………………………………………………………………………………….۵۰

۳- نوشیدنی های بهشتی ……………………………………………………………………………………………………..۵۱

۴- همسران بهشتی……………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۵- فرشها وتخت های بهشتی………………………………………………………………………………………………..۵۴

۶- سایه های بهشتی……………………………………………………………………………………………………………۵۵

۷- نعمت هایی که به تصورنمی گنجد……………………………………………………………………………………۵۶

بخش دوم…………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

فصل دوم: نعمت های معنوی بهشت………………………………………………………………………………………۵۸

۱-احترام مخصوص…………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۲- محیط صلح وصفا………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۳- امنیت وزوال خوف………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴- احساس خشنودی خدا……………………………………………………………………………………………………۶۱

۵- نظرخدابه آنها ونظرآنهابه خدا………………………………………………………………………………………….۶۲

۶- آنچه بخواهند به آنهامی دهند………………………………………………………………………………………….۶۴

۷- ابدیت نعمت های بهشتی………………………………………………………………………………………………..۶۵

بخش سوم ………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

اسباب ورودبه بهشت ازدیدگاه قرآن وروایات…………………………………………………………………………۶۸

۱-ایمان وعمل صالح…………………………………………………………………………………………………………۶۸

۲- تقوا…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۳- راستی وراستان……………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴- صبر…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۵- اخلاص……………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

۶- اقامه نماز……………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۷- خوف ورجاء………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۸- انفاق درراه خدا…………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۹- جهادوشهادت……………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۱۰- تزکیه نفس وترک هوی پرستی………………………………………………………………………………………۸۲

نتیجه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۸۳

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴

 

 

این مقاله در ۹۰ صفحه  به صورت ورد اماده شده و به قیمت ۸۰۰۰ تومان  اماده فروش است

 

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.