توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

sh012 توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله توریست که تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود که روش موجود کتابخانه ای می باشد.

تحقیق دارای ۵ فصل می باشد که در فصل اول به بیان مسأله، اهمیت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاریف و اصطلاحاتی که رد تحقیق ارائه گردیده بیان شده است.

در فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع، در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است.

در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در ۸ بخش (انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور- اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور- امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردی- روش جاری و تخلفاتی که علیه و توسط توریست در کشور انجام می شود- آمار مربوط به توریست ها و علل عقب ماندگی صنعت توریسم در کشور) پرداخته شده است.

در فصل پنجم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.

سرفصل های موجود در این مقاله »

 

فهرست

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه                                                                                                                                         ۱

مسأله پژوهشی                                                                                                                              ۳

اهمیت مسأله پژوهشی                                                                                                         ۳

اهداف پژوهش                                                                                                                  ۴

پرسش های تحقیق                                                                                                             ۴

تعاریف و اصطلاحات                                                                                                        ۷

فصل دوم:

بررسی پیشینه پژوهش                                                                                                                    ۱۲

فصل سوم:

روش پژوهش                                                                                                                              ۱۴

فصل چهارم: یافته های پژوهش

بخش اول: انگیزه های جهانگردیو انواع جهانگرد                                                                      ۱۶

بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور                                            ۲۱

بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور                                                           ۴۱

بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست            ۵۳

بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن                                                                               ۵۵

بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست                                                                                   ۵۷

بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور                                                   ۶۶

بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی                                                                  ۶۹

نتیجه گیری                                                                                                                                  ۷۰

پیشنهادات                                                                                                                                    ۷۱

منابع و مآخذ                                                                                                                                ۷۳

پیوست ها                                                                                                                                    ۷۶

 

 

 

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به جغرافیا با عنوان توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی است و در۷۷ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت ۳۰۰۰  تومان  خریداری کنید. در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

3000 تومان – خرید

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.