سازه های فضا کار Space Frame

f173 سازه های فضا کار Space Frame
سازه های فضا کار Space Frame

سازه های فضا کار Space Frame

اﻣــﺮوزه ﺑــﺎ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻋﻠــﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟــﻮژی ﻧﻴﺎزﻫــﺎ و ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻫــﺎی ﺟﺪﻳــﺪی در زﻣﻴﻨ ـﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﺳــﺎزه رخ ﻧﻤــﻮدهاﺳــﺖ. ﻋﺎﻣــﻞ زﻣــﺎن در ﺳــﺎﺧﺖ ﺳــﺎزه ﻫــﺎ اﻫﻤﻴــﺖ دوﭼﻨــﺪان ﻳﺎﻓﺘــﻪ و اﻳــﻦ اﻣــﺮ ﮔــﺮاﻳﺶ ﺑــﻪ ﺳــﺎزه ﻫــﺎی ﭘــﻴﺶﺳــﺎﺧﺘﻪ را اﻓــﺰاﻳﺶ داده اﺳــﺖ ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺑــﺎ اﻓــﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺟﻮاﻣــﻊ ﺑﺸــﺮی ﻋﻼﻗــﻪ ﺑــﻪ داﺷــﺘﻦ ﻓﻀــﺎﻫﺎی ﺑــﺰرگﺑــﺪون ﺣﻀــﻮر ﺳــﺘﻮن ﻫــﺎی ﻣﻴــﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫــﺎن ﺑﺴــﻴﺎر ﭘﻴــﺪا ﻛــﺮده اﺳــﺖ. در اﻳــﻦ راﺳــﺘﺎ از اواﻳــﻞ ﻗــﺮن ﺣﺎﺿــﺮﺗﻌــﺪادی از ﻣﺘﺨﺼﺼــﻴﻦ ﻣﺠــﺬوب ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ ﻫــﺎی ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑﻔــﺮد ﺳــﺎزه ﻫــﺎی ﻓﻀــﺎﻛﺎر ﮔﺸــﺘﻪ و ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﺴــﻴﺎری ازﻧﻴﺎزﻫـﺎی ﺟﺪﻳـﺪ را در اﻳـﻦ ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﺟﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ و اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﻧﻴـﺰ دﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ. ﺑـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر اﻳـﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ روز ﺑـﻪ روز اﻳـﻦ ﻋﺮﺻـﻪ ﺑـﺎ اﻗﺒـﺎل ﺑﻴﺸـﺘﺮی ﻣﻮاﺟـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﭼﻨـﺪﻳﻦ دﻫـﻪ ﻫﻨـﻮزﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻀﺎﻛﺎر در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار دارد.

در اﻳــﻦ کنفرانس ﻣﻨﻈــﻮر از ﻋﺒــﺎرت ﺳــﺎزه ﻓﻀــﺎﻛﺎر ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻫــﺎی اﺳــﻜﻠﺖ ﻓﻠــﺰی ﺑــﻮده ﻛــﻪ از ﺑﺎﻓــﺖ ﺗﻌــﺪاد زﻳــﺎدی اﻟﻤــﺎن ﻳــﺎ ﻣــﺪول ﺑــﺎ ﺷــﻜﻠﻬﺎی اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑــﻪ ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘــﺎ ﻳــﻚ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺳــﺒﻚ و ﺑــﺎ ﺻﻠﺒﻴﺖ زﻳﺎد را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﺳــﺎزه ﻫــﺎی ﻓﻀــﺎﻛﺎر در اﺷــﻜﺎل ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﺘﻨــﻮﻋﻲ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ آﻧﻬــﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از : ﺷــﺒﻜﻪ ﻫــﺎی ﻣﺴــﻄﺢ دو ﻳــﺎ ﭼﻨــﺪ ﻻﻳــﻪ، ﭼﻠﻴــﻚ ﻫــﺎ، ﮔﻨﺒــﺪﻫﺎ و ﻗــﻮس ﻫــﺎ. ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻳــﻦ، ﺳــﺎزه ﻫــﺎی ﻓﻀــﺎﻛﺎر دارای ﺑﺎﻓﺘــﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در آراﻳـﺶ اﻟﻤـﺎن ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﺎﻓﺘـﺎر ﺟﺪﻳـﺪ اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮد وﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻫﺮ ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد.

سرفصل های موجود در این مقاله »

مقدمه چینی

تعریف سازه فضا کار

اتصالات

تکیه گاه

فرم سازه های فضا کار

موارد استفاده

مزایا

نتیجه گیری

 

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به معماری با عنوان سازه های فضا کار Space Frame است و در ۳۷ صفحه به صورت پاورپوینت آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت ۳۰۰۰  تومان  خریداری کنید.در ادامه مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

3000 تومان – خرید

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.