زبان شعر نو (نیمایی)

کاور ادبیات زبان شعر نو (نیمایی)

 

موضوع :
زبان شعر نو (نیمایی)


قسمتهایی از مقاله
 

صفحه

۱

۳

۶

۷

۱۲

عنوان

زبان شعر نو(
نیماسی)

گذری بر ابهام در
شعر نو

ویژگی ها و سویه
های مدرن

نوآوری نحوی در
شعر نو

داستان پردازی
اشعار شعر نو

  

پیداست زبان گفتار و زبان شعر
دراجزاء با یکدیگر وجه اشتراک دارند. در هر دو نحوه ی بیان« واژه» عنصر اساسی و بنیادین است. اصولاً زبان از ترکیب و هم نشینی واژگان در یک ساختار
منظم بوجود می آید. لیکن آنچه مرز میان این دو نحوه ی بیان است شکل برخورد گوینده( یا شاعی با واژه برخورد واژه ها با یکدیگر در شعر و کارکرد خاص
آنها می باشد. گفته شد« برخورد واژه ها در شعر»  زیرا« اگر میان واژه ها برخوردی نباشد، شعر بوجود نمی آید. شعر از زبان فراتر رفته، قواد آن را در
هم می ریزد میان واژگاه جابجایی پیش می آید این، یعنی برخورد واژه ها که موجد ساختاری به نام شعر است. در زبان گفتار صرفاً یک نشانه ااست به
اشیایی آنکه تصویر شوند گفته می شوند. گوینده در زبان گفتار آنها را به نام می خواند بی آنکه نشانی نشان دهد

تعداد

صفحه مقاله یا شیت نقشه


۲۵

پاسخ دهید