نقشه های معماری یک پارکینگ طبقاتی 10 طبقه

نقشه های معماری یک پارکینگ طبقاتی 10 طبقه زیربنا : 3653 متر مربع تعداد طبقات : 10 طبقه تعداد طبقات زیرزمین : 0 طبقه کاربری طبقات 1 و 2 و 3 : پارکینگ کل متراژ : 25571 متر مربع تعداد پارکینگ تامین شده در هر طبقه : 115 پارکینگ تعداد کل پارکینگ تامین شده : […]

نقشه های معماری یک پارکینگ طبقاتی

نقشه های معماری یک پارکینگ طبقاتی زیربنا : 3653 متر مربع تعداد طبقات : 7 طبقه تعداد طبقات زیرزمین : 3 طبقه کاربری طبقات زیرزمین 2- و 3- : پارکینگ کاربری طبقات زیرزمین 1- و همکف : تجاری کاربری طبقات 1 و 2 و 3 : پارکینگ کل متراژ : 25571 متر مربع تعداد پارکینگ […]