اطلاعات vip کاربر

[current-user-vip-start-jalali-date]

: نمایش تاریخ شروع حساب کاربری ویژه به شمسی

[current-user-vip-start-human-date]

: نمایش تاریخ شروع حساب کاربری ویژه به مقدار گذشته

[current-user-vip-expire-jalali-date]

: نمایش تاریخ پایان حساب کاربری کاربر فعلی به شمسی

[current-user-vip-expire-human-date]

: نمایش تاریخ پایان حساب کاربری کاربر فعلی به مقدار مانده