مقاله ای کامل در مورد ساختمان

مقاله ای کامل در مورد ساختمان

مقاله ای کامل در مورد ساختمان ساختمان : عبارت است از بنائی که بوسیله دیوار از دیگر بناهای همجوار خود ، یک بنای مستقل و مجزا و استواری را تشکیل می دهد و شامل یک یا چند اطاق و یا هر نوع فضای مسقف دیگر می باشد که بمنظور سکونت ، کسب و یا استفاده […]

ارتقاء پایداری شهرهای بزرگ در برابر زلزله با رویکرد توسعه زیرسطحی

ارتقاء پایداری شهرهای بزرگ در برابر زلزله با رویکرد توسعه زیرسطحی (نمونه موردی شهر تهران)

ارتقاء پایداری شهرهای بزرگ در برابر زلزله با رویکرد توسعه زیرسطحی (نمونه موردی شهر تهران) چکیده: شهرهای بزرگ معاصر با مسائل و تهدیدهای متعددی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست­محیطی مواجه­اند. پایدارسازی این شهرها در برابر زلزله با رویکرد توسعه زیرسطحی شهری، نگرشی نوین در شهرسازی می­باشد. شهرهای بزرگ ایران با قرارگیری روی گسل­های زلزله، […]