بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه موردی خشکه داران

بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه موردی خشکه داران

عنوان پایان نامه : بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه موردی خشکه داران هدف کلی پژوهش حاظر بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران با تکیه به اثر طبیعی ملی خشکه داران می باشد. در اثر طبیعی ملی خشکه داران بررسی توسعه اکوتوریسم در دو بخش مطالعات اکولوژیکی و اقتتصادی اجتماعی […]