نقش و کارکرد شهری و مطالعه موردی نقش شهرهای استان کردستان

نقش و کارکرد شهری و مطالعه موردی نقش شهرهای استان کردستان

نقش و کارکرد شهری و مطالعه موردی نقش شهرهای استان کردستان   یک مجموعه شهری، ترکیبی از عوامل و اجزای مختلفی است که تحت شرایط و ضوابط گوناگونی، روابط بین آنها تعریف می‌شود. تاثیر متقابل کالبد شهری و انسان، تعیین‌کننده شکل، رفتار و نقش شهر است. نقش و کارکرد شهر با وضعیت اقتصادی و فعالیت‌های […]