اصول کلی مرمت درگنبد سلطانیه

اصول كلي مرمت درگنبد سلطانيه

اصول کلی مرمت درگنبد سلطانیه یک مجموعه عظیم مانند سلطانیه نمی تواند ساخته شده به دستیک نفر باشد در فرایند ایجاد یک اثر تاریخی انسانهای زیادی فعالیت می کنند ، گنبدسلطانیه حاصل تقابل و همکاری فرهنگهای مختلف در احداث آن است که این مسئله باعث شدهاست شیوه های متعددی در ساخت آن به کار رود […]