درآمدی بر گردشگری

 درآمدی بر گردشگری       در سال ۱۲۹۹ هجری مهندس فرانسوی به نام بو آتال امتیاز ساخت راه آهن حضرت عبدالعظیم را از دولت ایران تحصیل نمود و با مشارکت بلژیکی ها ساختمان این خط آغاز شد.این خط به طول ۸٫۷ کیلومتر در سال ۱۳۰۱ بدست ناصرالدین شاه قاجار افتتاح شد.قطار این خط که به ماشین […]