تاثير برخي از تيمارهاي شيميايي و انبار سرد بر روي ماندگاري گلبريده داودي

تاثير برخي از تيمارهاي شيميايي و انبار سرد بر روي ماندگاري گلبريده داودي به منظور معرفي بهترين تيمار شيميايي و روشنگهداري مفيد طرحي بصورت فاکتوريل کاملا تصادفي بر روی دو رقم گل بریده داودی انجامشد. تيمار هاي شيميايي شامل: اسيد سيتريک، هيدروکسي کونينولين سيترات، اتانول،بنزيل آدنين، کلريد کبالت و سولفات آلومينيوم بودند که همگي ساکارز […]