مدل جاذبه ای یا پتانسیلی هنسن

مدل جاذبه ای یا پتانسیلی هنسن مدل نمادی از واقعیت است که مهمترین ویژگی های وضعیت دنیای واقعی را به صورت ساده و کلی بیان می دارد.یک مدل به طور ساده یک توصیف شماتیک ، اما دقیق از سیستم است که ظاهرابا رفتار گذشتـه آن انطباق دارد و بنابر این ، این امید وجـود دارد […]