مدلهای کمی در شهرسازی

مدلهای کمی در شهرسازی

مدلهای کمی در شهرسازی مدل ترسیمی طول وعرضی ایزارد(کلیبر) کاربردمدل:برای تحلیل موقعیت اقتصادی شهربه کار برده می شود.ازاین مدل به منظورشناخت وپیش بینی سهم بخش های اقتصادی شهریا هر پهنه ای در مقایسه باسطح ملی بکار گرفته می شود.دراین مدل، آهنگ رشداقتصادی دربخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی،صنعت،خدمات)باتوجه به دو دوره آماری و بر یک پایه […]