تاثیر ساختار سیاسی بر ساختار اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی

تاثیر ساختار سیاسی بر ساختار اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی

عنوان پایان نامه : تاثیر ساختار سیاسی بر ساختار اقتصادی  ایران پس از انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی دو تحول مهم رخ داده است : اول روحانیت از نقش وساطت بین مردم و حکومت (که در دورهء صفوی و قاجار داشته) خارج شده و در نقش حاکم قرار گرفته و با مقتضیات نقش جدید و […]