خرما 2

خرما 2 ردهتک لپه‌ایهانه تنها از لحاظ تفاوت در تعداد لپه‌یها ازدولپه‌ایهامتمایز هستند بلکه از نظر اختصاصات دیگری مانند اختصاصات جنینی شناسی، ریخت شناسی و تشریحی نیز با دو لپه‌ایها تفاوت دارند. گیاهان راسته چمچمه دارانSpadisifloroleبا دارا بودن گل آذینسنبله عادی و محوری ضخیم ساده و یا منشعب به نام میله (اسپادیس) مشخص هستند. دانه‌های […]