استاندارد آئين كار نگهداري گلابي در سردخانه

  استاندارد آئين كار نگهداري گلابي در سردخانه نخستين بار در سال 1353تهيه گرديده است، براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تاييد كميسيون فني مربوطه براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در دويست و پانزدهمين كميته ملي استاندارد كشاورزي و غذائي مورخ76/12/13تصويب شد اينك باستناد بند 1 ماده 3قانون اصلاحي قوانين و […]