صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان

صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان

صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان با بروز بحران انرژی در جهان معاصر و اهمیت ذخیره سازی انرژی های باارزش فسیلی کشورمان برای نسلهای آینده ، صرفه جویی انرژی در مسکن امری ضروری است. این نیاز تاکنون با عایقهای ساختمانی که سازه را در برابر عواملی همچون حرارت ، رطوبت و صدا محافظت می کردند […]