ترکیبات کودهای شیمیایی

ترکیبات کودهای شیمیایی کودهای شیمیایی، ازمواد اصلی مانندفسفر،ازت،پتاسیمو عناصر فرعی از قبیلکلسیم،منیزیموسولفوروو مواد جزئی نظیرآهن،بور،مس،منگنز،روی،مولیبدنوکلرتشکیل شده‌اند. عیار کودهای شیمیایی به صورت سه عدد گزارش می‌شود. عدد نخست نشانگردرصد نیتروژن ، عدد دوم نماینده درصدP2O5و عدد سومنشان دهنده درصدK2Oاست و به صورت (N , P2O5 , K2O) یا (N , P , K) نمایش داده می‌شود.