سیرتاریخی تراکتور

  سیرتاریخی تراکتور ریشه لغوی تراکتوربه ماشین خودرویی اطلاق می‌شود که از قدرت آن برای کشیدنادوات و ماشینهای کشاورزیقابل حرکت استفادهمی‌شود. همچنین از این ماشین برای بکار انداختن ماشینهای ساکن درمزرعهاستفاده می‌گردد. که در این مواردقدرت مورد نیاز از طریق محور توان‌دهی تراکتور تامین می‌گردد.