بيماري آنتراكنوز غلات

تقريباً تمامي غلات دانه ريز ، ذرت ، سورگم وتعداد زيادي از گراسها به اينبيماري حساس هستند. علائم بيماري معمولاً روي قسمتهاي پاييني گياه ظاهر مي شود ؛ولي ممكن است برگهاي بالايي وحتي خوشه ها نيز آلوده شود . علي رغم گسترش نسبتاًزياد بيماري ، ميزان خسارت و كاهش محصول شديد نيست . قارچعاملColletotrichum graminicola […]