روش شناسائي يرسينيا انتروكلي تيكا در مواد غذائي

روش شناسائي يرسينيا انتروكلي تيكا   در مواد غذائي   -0 مقدمه   جنس يرسينيا با پذيرفتن نام‌هاي متعددي چون فلاوباكتريوم پسودومولئي، باكتريوم انتروكلي تيكا، پاستور لاپسودوتوبركلوزيس، پاستور X و ژرم X نهايتا از سال 1974 از خانواده پاستور لاسه جدا و به همراه سه گونه اصلي يرسينياپستيس، يرسينيا پسودوتوبركلوزيس و يرسينيا انتروكلي تيكا بطور قطعي […]