بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر ارومیه

بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر ارومیه چکیده نوسانات قیمت مسکن در برخی از کشورها، از جمله ایران طی دو دهه اخیر یکی از چالش های اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است. به طوریکه در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر کاهش […]