نظری به مبانی طراحی

نظری به مبانی طراحی ۱ – ۱ مبانی نظری طراحی منظور از مبانی نظری طراحی، مفاهیم و اصولی است که حاکم بر خطوط اصلی طرح و سازنده ایده های آن می باشد، این مفاهیم و اصول به همراه ضوابط فیزیکی طرح، نهایتا” تعیین کننده کالبد اثر هنری می گردد. در هر اثر هنری منطقا” دو […]