مطالعات مقدماتی بیمارستان

مطالعات مقدماتی بیمارستان

          مطالعات مقدماتی بیمارستان بخشهای مراقبت هر کدام به تخصصی ویژه مربوط می‌شوند و هر یک از این بخش ها دارای زیر مجموعه های مربوط به خود می باشند. امروزه با پیشرفت علم پزشکی و تفکیک تخصص های مختلف از هم تعداد این بخشها نیز به تناسب افزایش یافته است.با افزایش […]

برنامه فیزیکی و مطالعات طراحی بخش پرتو شناسی و بخش آزمایشگاه بیمارستان

برنامه فیزیکی و مطالعات طراحی بخش پرتو شناسی و بخش آزمایشگاه بیمارستان

برنامه فیزیکی و مطالعات طراحی بخش پرتو شناسی و بخش آزمایشگاه بیمارستان پرتو شناسی یا رادیو لوژی ( Radiology ) یکی از مهمترین بخشهای بیمارستان و در مراقبت از بیمار به طور مستقیم سهیم است . اهمیت خدمات آزمایشگاه بیمارستان را نمی توان دست کم گرفت چون امروزه کارهای پزشکی مستلزم انجام شماری آزمایش های […]