طراحی مبلمان باغها و فضاهای شهری

طراحي مبلمان باغها و فضاهاي شهري

طراحی مبلمان باغها  و فضاهای شهری :فضای سبز شهری فضاهای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسان ساخت است که واجد بازده اکولوژیکی و اجتماعی می باشند ،زیبا سازی بخشهای  شهری ،کاهش دمای محیط ،تولید اکسیژن ، افزایش نفوذ پذ یری خاک در مقابل بارش وبرای گذراندن اوقات فراغت و […]