تعیین نقش شهرهای متوسط در توسعه فضایی منطقه نمونه موردی بجنورد

تعیین نقش شهرهای متوسط در توسعه فضایی منطقه نمونه موردی بجنورد

عنوان پایان نامه : تعیین نقش شهرهای متوسط در توسعه فضایی منطقه نمونه موردی بجنورد در نیمه دوم قرن بیستم،آن چه در سیاست های جمعیتی بیش ترین مباحث را در اطراف خود برانگیخت،رشد سریع جمعیت و تمرکز فزاینده آن در یک یا چند نقطه شهری در کشور های مختلف بود.این قضیه در بیش تر کشور […]