فرهنگ اسلامی و ساخت شهر

فرهنگ اسلامی و ساخت شهر

فرهنگ اسلامی و ساخت شهر فصل اول : طرح تحقیق خانه محل استراحت وآسایش و پناهگاه خستگی ها، از دیر باز جایگاه امنیت و آرامش بوده است . نیاز به مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای بشری می باشد.  طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ، داشتن مسکن مناسب حق هر فرد ایرانی به […]