استانداردهای فضایی و کالبدی مسکن و اسکان شهری

استانداردهاي فضايي و كالبدي (سرانه ها و معيارها) مسكن و اسكان شهري

استانداردهای فضایی و کالبدی (سرانه ها و معیارها) مسکن و اسکان شهری «مسکن» مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی، سرپناه اولیه و اساسی هر خانواده بشمار می آید، که در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانوار یا فرد هم چون خواب، استراحت، حفاظت در برابر شرایط جوی و خلاصه شرایط زیست در مقابل طبیعت […]