برآورد اشتغال در بخش پایه و غیر پایه با استفاده از روش تحلیلی اقتصاد پایه برای دوره ۱۰ ساله

برآورد اشتغال در بخش پایه و غیر پایه با استفاده از روش تحلیلی اقتصاد پایه براي دوره 10 ساله

برآورد اشتغال در بخش پایه و غیر پایه با استفاده از روش تحلیلی اقتصاد پایه برای دوره ۱۰ ساله ( نمونه موردی: استان اردبیل( چکیده یکی از متداول ترین روش های تحلیلی بر پایه اقتصاد کلان که تا کنون برای شناخت ساخت کلی اقتصاد منطقه ای طراحی و تجربه شده، روش تحلیل پایه اقتصادی منطقه […]