مدل برنامه‌ریزی استراتژیک جهان‌گردی ایران

مدل برنامه‌ریزی استراتژیک جهان‌گردی ایران

عنوان پایان نامه : مدل برنامه‌ریزی استراتژیک جهان‌گردی ایران تصمیم برای چگونگی توسعه جهانگردی در ایران، نیاز به مطالعه و تجزیه و تحلیل وحدت‌گرایانه همه متغیرها و عوامل مربوط به شرایط، محدودیتها، و فرصتها و امکانات گوناگون سیاسی – اقتصادی و فرهنگی – مذهبی جهانگردی دارد. تحلیل این متغیرها و انتخاب تصمیم بهینه نمی‌تواند فارغ […]