مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata

مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata با استفاده از مفاهیم روش Cellular Automata اطلاعات پیوسته حرکت عابرین به دو مولفه گسسته زمان و مکان تبدیل شده و سپس با آنالیز موقعیت عابرین در گام های زمانی مختلف که از اختلاف زمانی یکسانی برخوردارند و همچنین وضعیت سلول […]