شاخص مرکزیت + حل یک نمونه

شاخص مرکزیت + حل یک نمونه

شاخص مرکزیت + حل یک نمونه یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و ناحیه ای،گسیختگی سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان سکونتگاهها است. در همین راستا تعیین و تشکیل سلسله مراتبی از سکونتگاهها که بتواند چارچوب موثری برای توزیع جمعیت،فعالیت ها،خدمات و کارکردها در سطوح مختلف باشد،ضروری است.بنابراین به کارگیری […]