نقش مدیریت بحران در شهرسازی با تاکید بر بافت های قدیمی

نقش مدیریت بحران در شهرسازی با تاکید بر بافت های قدیمی حوادث طبیعی بخشی از محیط زیست ما انسان ها بوده و نمی توانیم آن ها را از بین ببریم بلکه باید هم زیستی با آن ها را بیاموزیم. بدین صورت است که بحران ها به عوامل بسیار زیادی از جمله عوامل طبیعی و عوامل […]