مسجد میدان مقصودیه (تبریز)

مسجد میدان مقصودیه (تبریز)

مسجد میدان مقصودیه (تبریز) آذربایجان شرقی از نواحی کوهستانی است که نوع ساختمان و مصالح خاصی را میطلبد تا استفاده کند این منطقه بدلیل واقع شدن در منطقه کوهستانی بسیار سرد میباشد که یکی از کلان شهر کشورمان می باشد