مجتمع مسکونی جهاد (مسکن ارزان با رویکرد مصرف بهینه انرژی)

مجتمع مسکونی جهاد (مسکن ارزان با رویکرد مصرف بهینه انرژی) مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازیبا عنوانمجتمع مسکونی جهاد (مسکن ارزان با رویکرد مصرف بهینه انرژی)    ، مربوط به واحد درسی برنامه ریزی مسکن است و در ۲۶ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام […]