معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی برونگرا

معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی برونگرا

معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی برونگرا  همانطوری که در ابتدا گفته شد، شکل طبیعی منطقه ای که ابیانه در آن قرار گرفته است، اجازه ساخت هرگونه ای از بناها را نمیدهد. در خود این روستا اکثر بناهای مسکونی و غیرمسکونی در دامنه تپه ای شیبدار واقع شده است. اما در نقاطی مثل محله پخونگاه، آن […]