باغ ایرانی

باغ ایرانی

باغ ایرانی باغ ارم: این باغ در سمت شمال غربی شیراز و در محل تقاطع بلوار شرقی- غربی ارم و بلوار شمالی- جنوبی آسیاب سه تایی و جام جم در دامنه کوه آسیاب سه تایی در جانب شمالی رودخانه خشک واقع شده است و مسافت آن با کوههای شمالی شیراز (باباکوهی) زیاد نیست.

معماری باغ فین کاشان

معماری باغ فين كاشان

معماری باغ فین کاشان به نظر میرسد در دوران بارانی بین آخرین دورههای یخچالی دوران چهارم Plistocem در نجد ایران دریاچه پهناوری گسترده بوده است. این دریا با شروع عهد خشکسالی به تدریج خشک شده و اکنون در محل آن کویر بزرگ مرکزی برجاست. در اواخر هزاره ششم در سرزمین حاصلخیز رسوبی در جوار کوهستان […]